แนะนำสาขาวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปกติ 4 ปี) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต

การเรียนภาษาไทยสำคัญอย่างไรในโลกปัจจุบัน

อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนไทย และคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น เพราะต้องรองรับการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค การเรียนรู้ภาษาซึ่งเป็นหัวใจหลักของการสื่อสารจึงย่อมได้เปรียบในการทำกิจการต่างๆ ในขณะเดียวกันการเรียนรู้ภาษาไทยยังถือเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องดีงาม รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้สามารถต่อสู้และปรับตัวเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติได้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) จึงเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทยเพื่อการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ

บัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จะเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ