แนะนำสาขาวิชา (About us)

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต

THENCN

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ เป็นหลักสูตรที่บูรณการเนื้อหาด้านภาษาและวัฒนธรรม โดยเน้นการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีงามในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

เพราะภาษาคือหัวใจสำคัญของการสื่อสาร ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจะสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น นักแปล นักเจรจาทางธุรกิจ พนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ พนักงานบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาจารย์สอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ นักประชาสัมพันธ์ เลขานุการ ฯลฯ

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรไทย ซึ่งผู้เรียนชาวต่างประเทศจะได้มีโอกาสเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาโท และรายวิชาเลือกเสรีร่วมกับนักศึกษาชาวไทย ทำให้มีโอกาสในการใช้ภาษาไทยมากขึ้นทั้งในชีวิตประจำวันและในชั้นเรียน นอกจากนี้หลักสูตรยังเน้นกระบวนการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาไทยในสถานการณ์จริง เพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตรงตามแผนการศึกษา และสามารถนำไปประกอบอาชีพที่หลากหลายตามความสนใจ โดยเฉพาะสามารถนำไปต่อยอดในภาคธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคต

 

ทำไมฉันจึงเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ที่มหาวิทยาลัยพายัพ

“เพราะมหาวิทยาลัยของเรามีจำนวนนักศึกษาจีนไม่มากนักหากเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ดังนั้นเมื่อเราเจอกับปัญหาอุปสรรค อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ท่านอื่นๆ ก็จะมีเวลาให้คำปรึกษาแก่เราอย่างเพียงพอ แต่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีนักศึกษามาก แม้อาจารย์มีใจอยากจะช่วยเหลือแต่ก็มักดูแลไม่ทั่วถึง”

นายถาง อี้หาน ศิษย์เก่า (ประเทศจีน)

จากที่ฉันไม่มีความรู้พื้นฐานภาษาไทยมาก่อนเลย แต่ที่นี่ได้สอนให้ฉันมีความรู้ภาษาไทยมากขึ้น ตอนนี้ฉันสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ดีขึ้น นอกจากนี้อาจารย์ที่นี่ยังใจดี และสอนเนื้อหาได้อย่างละเอียด  หากไม่เข้าใจก็สามารถซักถามได้”

นางสาวเมย์  ฮวง ศิษย์เก่า (ประเทศญี่ปุ่น)

                 “ฉันมีพื้นฐานภาษาไทยอยู่แล้วค่ะ แค่ต้องการที่จะพัฒนาภาษาไทยของฉันให้มากขึ้น เพื่อที่จะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันและสถานการณ์ที่เป็นทางการได้ ฉันอยากจะเป็นล่ามหรือผู้แปลในอนาคต ฉันเลยเลือกที่จะเรียนที่นี่เพราะว่าจะได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะที่เหมาะกับอาชีพที่ฉันต้องการ”

นางสาวแดนีเอล มารี แทรปเปท นักศึกษาปัจจุบัน (ประเทศออสเตรเลีย)

“ฉันชอบประเทศไทยและคนไทย เพราะคนไทยใจดีมาก พวกเขายิ้มให้แก่ทุกคนเสมอ ทำให้รู้สึกอบอุ่นมากค่ะ ฉันต้องการสื่อสารกับคนไทยจริงๆ และเป็นเพื่อนกับคนไทยค่ะ ฉันต้องการอยู่ประเทศไทยในอนาคต ดังนั้นฉันจึงเลือกเรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยพายัพค่ะ”

นางสาวเหยียนเจี๋ย หลี่ นักศึกษาปัจจุบัน (ประเทศจีน)

                  “เพราะว่าดิฉันชอบภาษาไทยมาก รักสิ่งแวดล้อมในไทยมาก มหาวิทยาลัยพายัพทำให้ฉันมีความสุขมากเพราะมีครูที่มีความรับผิดชอบมาก ในสาขาวิชาเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งที่ทุกคนมีความรักและสามัคคีกัน ทุกคนเป็นมิตรและยิ้มแย้มค่ะ”

นางสาวเชี่ยนเชี่ยน ฉวี นักศึกษาปัจจุบัน (ประเทศจีน)

 

The Bachelor of Arts Program in Thai for Communication for Foreigners is the curriculum that integrates language and culture by focusing on the use of Thai language as the communication tool that can be applied effectively.  Aiming to create consciousness, ethics, and strengthen harmonious relations in the multicultural societies.

Language is the important tool of communication:  Graduates of Thai for Communication for Foreigners Curriculum can have a variety of careers; such as translators and interpreters; negotiators in businesses; employees in public and private sectors, especially the international trade; service staff in tourism industry; language teachers to foreigners; public relations personnel; and secretaries, etc

This curriculum is Thai curriculum that foreign students have   opportunities to learn general education courses, minor courses and elective courses with Thai students: Providing opportunities to use more Thai language both in everyday life and in classroom.  In addition, the curriculum also emphasizes teaching and learning processes with activities that provide learners with opportunities to use the language in practical situations, so that students can succeed the graduation of the academic plans; and can lead to a variety of careers based on their interests, particularly can be extended to business sector and entrepreneurship in the future.

Why did I choose to study Thai for Communication for Foreigners Curriculum at Payap University?

“Because our university does not have that many Chinese students compared to other universities, so when we come across problems and  obstacles, our teachers and advisors always have time to give us enough consultation; however at other universities where there are many students, even though the teachers there would help, they are usually not around to take care of their students”

Mr. Thang Ihan Alumni (China)

“ From not having any basic knowledge of Thai language at all:  Payap University had taught me Thai language, I am now able to understand Thai language much better in listening, speaking, reading and writing.  In addition, teachers here are kind and competent, and explain to students in details.”

Ms. Huang May Alumni ( Japan )

“ I already had some basic Thai language, but I want to develop my Thai language for daily living and professional skill.  I wish to become an interpreter or translator in the future; consequently I choose to study at Payap University in order to fulfill my professional goal.”

Ms. Danielle Marie Trappett, current student ( Australia )

“ I like Thailand and Thai people very much because Thai people always smile to everyone, which induces very warm feeling.  I would like to communicate and become friends with Thai people; I wish to settle down in Thailand.  Consequently I choose to learn Thai language at Payap University.”

Ms. Li Yanjie, current student ( China, P.R.C.)

“ I like Thai language very  much, I also love the environment in Thailand very much.  I feel very happy being in Payap University because  teachers here are highly responsible for their curriculum.  Payap University is like a one big family that everyone has love and unity; everyone is friendly and smiling.”

Ms. Xu Shienshien, current student ( China, P.R.C. )

文科学本科以对外泰语交流的课程是将语言与文化结合在一起,把重点放在使用泰语作为可以有效应用的交流工具上。 旨在创造意识, 伦理以及加强多元文化社会中的和谐关系。

由于语言是沟通的主要工具。 毕业于泰语专业学科的学生,具有多种的职业选择:   笔译及口译;  商业谈判者;  公立与私营企业的雇员,   尤其胜任国际贸易企业家;   旅游工业服务员;   对外泰语教师;    公共关系;秘书工作等。

这门课程是泰语课程,   外国学生将有机会与泰国学生一起学习辅修教育课程, 小课程与选修课程:  这将提供更多的在日常生活与教室里使用泰语的机会。 此外, 课程还强调教学的过程,注重一些能够让学习者在实际情况下使用语言的活动,  使学生能够成功地完成学业计划,  并可以根据自己的兴趣在多种职业中挑选;   特别是可以涉及到商业及未来的创业

为什么我选择在Payap大学学习了泰语对外交流的专业?

                “ 因为我们大学没有像其他的大学有那么多的中国学生所以当我们遇到的问题及障碍,  老师与辅导员总是有时间给我们足够的咨询及帮助,   然而在其他的大学里,由于有很多学生,   虽然那里的老师也会帮助学生,   但常常不能在学生的身边照顾他们”                                                                  

校友唐义涵先生  (中国留学生)

                  自以前完全没有泰语的基础知识到现在作为Payap大学的毕业生,我现在能够更好地理解及使用泰语的听力,口语,阅读与写作。此外, 学校的老师们都很有耐心及热情,他们很专业,并认真的向学生详细讲解.”

校友黄女士(日本留学生   

我已经有一些泰语基础 ,  不过我想提高我的泰语水平以应用于日常生活及专业技能。我希望将来成为一名口译或笔译工作者,  因此我选择在Payap大学学习,以实现我的职业目标。”

在校学生 Danielle Marie Trappett, 女士 ( 澳大利亚留学生 )

 “ 我非常喜欢泰国与泰国人因为泰国人总是对每个人微笑这会引起很温暖的感觉。我想与泰国人民交流并成为朋友;我也想要在泰国定居。因此,我选择在Payap大学学习泰语

在校学生李妍捷女士( 中国留学生)

                 我非常喜欢泰语, 我也非常喜欢泰国的环境。在Payap大学我十分高兴,因为我们就像生活在一个大家庭里,老师们对我们的学习都高度负责, 同学们团结友爱。人人都带着友好的微笑”。

在校学生徐倩倩 女士(中国留学生)