Instructors

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 1466584333046 อาจารย์สุภา พูนผล

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและอาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา

ศศ.ม. วรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศศ.บ ภาษาไทย มหาวิทยาลัยพายัพ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

โทรศัพท์ : (053) 851478 ต่อ 473

 1466584326217 อาจารย์จิราภรณ์ สุนทรธรรม

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา

อ.ม. ภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.บ. ภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)

โทรศัพท์ : (053) 851478 ต่อ 473

 1899952_1015536 อาจารย์ชฎารัตน์ สุนทรธรรม

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา

อ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยพายัพ

โทรศัพท์ : (053) 851478 ต่อ 473

 1466584322815 อาจารย์เสาวนีย์ ดำรงโรจน์สกุล

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา

ศษ.ม. การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศษ.บ.  ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ : (053) 851478 ต่อ 473

 13510548_120361 อาจารย์ ดร. ปิ่นอนงค์ อำปะละ

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา

ปร.ด. ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศษ.ม. การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศศ.บ.  ภาษาไทย มหาวิทยาลัยพายัพ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

โทรศัพท์ : (053) 851478 ต่อ 473

 1466584335333 อาจารย์เกียรติสุดา บุญส่ง

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา

ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศษ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ : (053) 851478 ต่อ 473

 1466584328406 อาจารย์กุญชลี สินธพประเสิรฐ

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา

โทรศัพท์ : (053) 851478 ต่อ 473

 1466584330972 อาจารย์อัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา

ศศ.ม. ภาษาและวรรณกรรมล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยพายัพ

โทรศัพท์ : (053) 851478 ต่อ 473