หลักสูตร (Program)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาเป็นภาษาไทย โดยเปิดสอนทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ในกรณีที่เป็นนักศึกษาต่างชาติ ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาไทยก็ได้ แต่จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐานเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 4 ปีตามกำหนด

รายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนมีความน่าสนใจ หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต เช่น การเขียนทางธุรกิจ การพูดเพื่อธุรกิจ ภาษาสื่อ ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนสร้างสรรค์
วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

ศูนย์รับนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร