โอกาสในการประกอบอาชีพ (Career opportunities)

หากเรียนจบแล้ว สามารถทำงานอะไรได้บ้าง

ภาษาคือหัวใจสำคัญของการสื่อสาร ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจะสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น อาจารย์สอนภาษาไทย อาจารย์สอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ นักประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เลขานุการ นักเขียน นักแปล/ล่าม เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย พิธีกร กองบรรณาธิการประจำนิตยสาร วารสาร หรือหนังสือพิมพ์ มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่สถานทูต/สถานกงสุลต่างประเทศ ฯลฯ